Skip to main content
lnss logo

Biblioteka Qendrore Universitare: Fillimi

Misioni, vizioni, koleksionet, politikat zhvillimore etj.

LIGJI Nr. 04/L-097 PËR BIBLIOTEKAT

Funksionet dhe detyrat e BQU-së

Biblioteka Qendrore e Universitetit të Prishtinës funksionon në kuadër të Universitetit të Prishtinës.

Bibliotekat universitare mbledhin, përpunojnë dhe ofrojnë në përdorim koleksione mësimore, materiale, informacione dhe shërbime bibliotekare për zhvillimin e veprimtarisë arsimore, shkencore si dhe për zhvillimin e aftësive dhe njohurive të studentëve e mësimdhënësve të tyre.

Ofron shërbime për studentët dhe personelin mësimor duke iu dhënë në huazim materiale bibliotekare dhe duke siguruar qasje në burimet elektronike të informacionit. 

Ofron shërbime profesionale për bibliotekat e fakulteteve përkatëse.

Veprimtaria e bibliotekave universitare mbështetet në standardet ndërkombëtare bibliotekare.

Librarian

Library Network Support Services Western Balkans Platform